PRIVCACYBELEID VAN STICHTING FCIC EN IC CONNECT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Family and patient Centered Intensive Care en IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten verwerken van hun donateurs, vrijwilligers of andere geïnteresseerden. IC Connect is onderdeel van Stichting FCIC, vanaf nu samen “de organisatie“ genoemd.

Indien je een donatie doet, vrijwilliger wordt of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Margo van Mol, secretaris FCIC, info@fcic.nl, telefoon: 088 5054309
Stichting FCIC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62549278

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer

In het kader van jouw vrijwilligersschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
g) professionele achtergrond
h) patiënt of naaste (optioneel)

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het vaste donateurschap, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens inzake reden van IC opname en of je patiënt of naaste bent, worden gebruikt voor het versturen van gerichte uitnodigingen, enquêtes en informatie over de diensten en activiteiten van IC Connect.
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het vaste donateurschap of voor deelname aan een lotgenotendag af te wikkelen.
d) je naam en telefoonnummer worden uiterlijk een jaar na het laatste contact gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het donateurschap van de organisatie
e) de professionele achtergrond van vrijwilligers wordt gebruikt voor het zo gericht mogelijk zoeken naar vrijwilligers voor speciale taken

E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om een paar keer per jaar haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, het donateurschap en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap tot maximaal een jaar na de donatie. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via info@fcic.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de donateursadministraties info@fcic.nl of info@fcic.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de donateursadministratie info@fcic.nl of info@fcic.nl. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de organisatie via info@fcic.nl of info@fcic.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via info@fcic.nl of info@fcic.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd.De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Deze versie van het privacybeleid van FCIC en IC Connect is opgemaakt op 18 maart 2019.

Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Je kunt een vraag of klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@fcic.nl of info@fcic.nl.

We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 088-5054309

Uiteraard kun je je verzoek ook per brief sturen:
Stichting FCIC en/of IC Connect
Postbus 3071
1801 GB Alkmaar

De Klachtenregeling kun je hier vinden en de Interne Gedragscode van Stichting FCIC en IC Connect hier.