Keynote

Van Dijk zal kort de inhoud bespreken van de nieuwe richtlijn voor Nazorg van IC patienten. Hij zal ook terugblikken op het proces om tot deze richtlijn te komen.
Spreker(s)
Diederik van Dijk

Keynote

Het overweldigende succes van gezondheid en zorg de afgelopen decennia noopten medio 2019 tot transitie. Een missiegedreven transitie die in 2030 klaar moet zijn, om in 2040 gezamenlijk van haar volle maatschappelijke en economische succes te kunnen genieten. Meedoen loont!
Spreker(s)
Nico van Meeteren

A1. Persoonsgerichte IC zorg; de patiënt en naaste

Familieparticipatie op de IC

Samen met Boukje Dijkstra, onderzoeker en IC verpleegkundige vertellen wij over familieparticipatie op de IC: wat zijn wensen en behoeften van patiënten, naasten en hoe kan dat samen met professionals vorm gegeven worden, wat zijn randvoorwaarden, en mogelijke effecten.

Spreker(s)
Lilian Vloet

‘Samen voorspellen, samen beslissen, uitkomstgerichte zorg voor de IC’

Hoe weeg je prognose en de voorkeuren van de patient in besluiten op de IC? Hoe betrek je prognose, voorkeuren en proportionaliteit in de besluiten? Welke vorm van besluitvorming is geschikt om al deze argumenten te horen en te wegen?

Spreker(s)
Monika Kerckhofs

B1. Samenwerken en samen werken

Voor de beste zorg voor kritisch zieke patiënten is expertise van zorgprofessionals essentieel. In de toekomst zal het team rondom het bed van de kritisch zieke patiënt veranderen. Een ontwikkeling van multidisciplinair werken naar interprofessioneel samenwerken.

Spreker(s)
Iwan van der Horst

C1. End-of-life / rouwzorg

Kwaliteit van sterven op de IC.
Hebben we de juiste tools om goede stervensbegeleiding te geven op de IC?

Spreker(s)
Peter Spronk

Sterven en rouwen op de IC

In haar werk als IC-verpleegkundige wordt Diana regelmatig geconfronteerd met het sterven van patiënten en de begeleiding van de naasten van de patiënt.

De vraag die haar hierin bezighoudt is, hoe kan zij de patiënt begeleiden naar een menswaardige manier van sterven op de IC en hoe begeleidt zijnde naasten op een goede manier daarbij rekening houdend met zijn overtuigingen, persoonlijke, sociale en culturele achtergrond. In nauwe samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, is er een landelijk project opgestart en dat heet STRIC (sterven en rouwen op de IC) In samenwerking met meerdere professionals zijn er tools ontwikkeld waar artsen, verpleegkundige en studenten steun aan kunnen hebben in hun zorg voor de patiënt en begeleiding van naasten tijdens en na het overlijden van hun dierbare

Spreker(s)
Diana Enfield

Culturele aspecten bij het afscheid

Hoe ga je als zorgprofessional om met rouw en afscheid vanuit andere culturen?

Spreker(s)
Mustafa Bulut

D1. Onderzoek in IC nazorg

Kaders en evidence voor IC-nazorg

Deze presentatie gaat over wat nodig is om de juiste nazorg te geven aan IC-patiënten. Wat zijn belangrijke voorwaarden hiervoor en hoe organiseer je dit voor je IC-patiënten

Spreker(s)
Mark van der Boogaard

MiCare nazorgstudie: leidt gestructureerde en persoonsgerichte nazorg tot betere kwaliteit van leven van voormalig IC-patiënten?

In de Micare studie wordt in 5 ziekenhuizen onderzocht wat de effecten zijn van gestructureerde en persoonsgerichte nazorg op de gezondheid en dagelijks functioneren van voormalig IC-patiënten. In deze sessie worden de eerste lessen uit de studie gepresenteerd.

Spreker(s)
Marieke Zegers

E1. Advance Care planning

Advance care planning, op tijd in gesprek met de patiënt om ongewenste zorg te voorkomen.

ACP stelt mensen in staat om tijdig behandeldoelen en behandelwensen op te stellen en te bespreken met naaste(n) en zorgverleners. Als zorgverlener is het essentieel om te weten wat voor de patiënt belangrijk is om ongewenste zorg (bijv. een ongewenste IC-opname) te voorkomen.

Spreker(s)
Dave Tjan, Eline van Lummel

F1. Doorkijkje naar de vitale professional

De vitale professional; de resultaten van de CoMentIC-studie

Dat de COVID-19 pandemie veel van ons heeft gevraagd mag duidelijk zijn. Maar wat is nu daadwerkelijk het gevolg geweest voor ons mentale welzijn en welke factoren spelen hierin een rol? We zochten het uit in de CoMentIC-studie.

Spreker(s)
Hidde Heesakkers

Vakmanschap = energie en essentieel

Er is verandering op komst. Met veel inspirerende initiatieven wordt gezocht naar een antwoord op de krappe arbeidsmarkt en groeiende zorgvraag. Het dwingt om na te denken over het vak van IC-verpleegkundige. Juist nu zelf het voortouw nemen bij veranderingen geeft energie en trots. Precies dàt is essentieel voor jezelf, je team, het vak en de zorg.

Spreker(s)
Margo van Mol

A2. Persoonsgerichte IC-zorg; de professional

Moreel beraad op de IC: van morele stress en burn-out naar leren en verbeteren

Als IC-professionals vaak morele stress ervaren, kan dit leiden tot een burn-out. In het Radboudumc en het CWZ onderzochten we of moreel beraad tot minder morele stress en burn-out leidde en of morele stress juist een leerervaring kan worden.

Spreker(s)
Niek Kok

Zorgzwaarte op de IC; wat betekent dit voor de IC-verpleegkundige?

Zorgzwaarte op de IC is een actueel onderwerp. Belangrijk is om te weten hoe de zorgzwaarte door verpleegkundigen zelf ervaren wordt.

Spreker(s)
Marga Hoogendoorn

B2. Workshop communicatie

De wakkere patient aan de beademing

Spreker(s)
Bernadette Veenstra

Communicatie met de wakkere, beademde IC patient

Communicatie gebeurt tussen 2 of meerdere personen, bij voorkeur op een gelijkwaardige basis. Maar wanneer je als patient geintubeerd bent, is die gelijkwaardigheid verdwenen. Gelukkig zijn er manieren om als professional de communicatie met de patient op gang te brengen en te ondersteunen.

Spreker(s)
Marleen Geerts

C2. Opvang van kinderen

Kind op bezoek op de IC en dan… PICS-F klachten bij minderjarigen

Duo presentatie: Anne Rutten en Daphne Bolman:
1. Kind en ouders aan het woord over het bezoek op de IC
2. PICS-F klachten bij minderjarigen, hoe ziet dit eruit?
3. Begeleiding van het kind
4. Tips en tops vanuit kind perspectief

Spreker(s)
Anne Rutten, Daphne Bolman

D2. Casuistiek, een ethisch dilemma

Naasten van de patient; wanneer communicatie een last wordt.

Communicatie met de patient en zijn of haar naasten is een essentieel onderdeel van ons vak. Er zijn situaties waarin dit niet gemakkelijk verloopt.

Spreker(s)
Ilse van Stijn

Samen beslissen op de intensive care: de juiste woorden op het juiste moment

Deze workshop begint met een overzicht van de mogelijkheden en grenzen van samen beslissen met families op de intensive care. Hierna gaan we aan de hand van een representatieve casus in gesprek over de communicatieve uitdagingen waar je dit voor plaatst. De workshop eindigt met een aantal praktische do’s en don’ts.

Spreker(s)
Mirjam de Vos

E2. Virtual Reality, is het toekomstbestendig?

Een Intensive Care-specifieke Virtual Reality interventie voor het psychisch herstel van IC patiënten en hun naasten.

Binnen het HORIZON-IC project, doen wij sinds enkele jaren onderzoek naar het effect van een Intensive Care-specifieke Virtual Reality bril op het psychische herstel en de kwaliteit van leven van IC patiënten en hun naasten.

Spreker(s)
Hans Vlake

Spelenderwijs herstel met VR

Samen met je patiënt een nieuwe wereld binnenstappen en zo het revalideren íets minder zwaar maken. De mogelijkheden van Virtual Reality lijken eindeloos, maar is het ook uit te voeren tijdens en na een IC opname?

Spreker(s)
Lise Beumeler

F2. Non pharmacologische interventies in IC zorg

‘Slaap bevorderen zonder sedativa’

Evelien zal meer vertellen over het onderzoek op de IC met de Micro-Cosmos bedkap in het Amsterdam UMC. De Micro-Cosmos is een mobiele koepel die achter het bed van de patiënt wordt geplaatst met als doel licht en geluid te reduceren. Het doel van de studie is om de haalbaarheid en toepasbaarheid te onderzoeken. Patiënten slapen een nacht met en een nacht zonder de Micro-Cosmos. Eef zal een bredere achtergrond geven over Micro-Cosmos en de ervaringen tot dusver.

Spreker(s)
Evelien van Hooff, Eef Lamers

Muziekinterventies voor Stress Reductie

In deze lezing wordt er ingegaan op de specifieke effecten van muziekinterventies op stress/angst van patienten binnen medische settingen, zoals de IC. Ook tonen we de verschillende toepassingen van muziek, en hoe dat te vertalen is naar de praktijk van alledag. Door middel van wetenschap en zelfervaring hopen we een goed beeld te geven van de mogelijkheden van muziekinterventies.

Spreker(s)
Martina de Witte

Keynote: Professionele zeggenschap voor IC-professionals

In deze presentatie wil ik mijn ervaringen delen om zo anderen te inspireren en stimuleren op te komen voor hun professie. Met passie voor je vak en door je professionele visie te delen, kun je jouw zeggenschap vergroten.

Spreker(s)
Renze Jongstra

Panel: Toekomst van de intensive care, die maken we samen

Na twee jaar van intensieve zorg, is het tijd om vooruit te kijken. We hebben samen gewerkt en een hoop geleerd. Welke ervaringen nemen we mee, waar moeten we veranderingen doorvoeren en wat maakt dat we onze kwaliteit behouden?
Spreker(s)
Daphne Bolman, Iwan van der Horst, Joke Dieperink – van der Goot

Back To Top